Objavljeno dne

Žetev 2018 se zaključuje

Jeseni 2017, ki je zaradi ugodnega vremena omogočala pravočasno in kvalitetno setev žit, ki so v nadaljevanju tudi dobro prezimila, smo se nadejali kvalitetne letine žit 2018.

Že s pomladjo se je začelo muhasto vreme, ki je onemogočalo rast in kvalitetno spravilo prvih vrtnin, in krompirja. S premokrim in v juniju pretoplim  vremenom, deževalo je v najbolj neprimernih obdobjih, kritičnih za okužbo z boleznimi v žitih, je pričakovanje o kvalitetni in obilni letini žit že splahnelo.  Pravilni in ob pravem času izvedeni tehnološki ukrepi, predvsem škropljenje proti boleznim, so se letos izkazali kot pogoj za visok in kvaliteten pridelek. Pri ječmenu smo se srečevali s posevki, ki so se morali zaradi bolezni požeti že v začetku junija.

Pri pšenici, kjer je pridelek v povprečju 30% nižji, je dosežen kvalitetni razred zelo odvisen od pridelovalca do pridelovalca. Tisti, ki so pravočasno zavarovali pšenico proti boleznim, se lahko pohvalijo s premium razredom kakovosti, medtem, ko so bili pri drugih že zaznani toksini in je bila pšenica na odkupnih mestih zavrnjena in kot taka ne bo primerna niti za krmo živalim.

Vzrok za dodatno slabo voljo  pri pridelovalcih krušne pšenice pa so poleg slabe kakovosti in nizkih pridelkov  tudi cene pšenice, ki so vse bolj posledica globalnega trga, ki je za glas domačega pridelovalca in odkupovalca , več ali manj gluh.

Uredniški odbor

Objavljeno dne

Bili smo na dogodku…

KZ Ptuj  na dogodku » Dan tehnike – sprehod po zelenjavni poti 2018«, ki se je odvijal v soboto 14. julija na zelenjadarski kmetiji Turk v Brodu pri Podbočju

Predstavitev je bila organizirana na polju, zato smo si lahko ogledali prikaz različnih tehnik obdelave tal, sistemov namakanja, gnojenja, škropilne tehnike ter strojev in priključkov za pridelavo zelenjave.

Na dogodku se je poleg podjetij, zastopnikov za gnojila, semena, fitofarmacevtska sredstva, kmetijsko tehniko, predstavilo tudi nekaj lokalnih pridelovalcev zelenjave s svojimi pridelki.

Glede na to, da se slovenski zelenjadarji že nekaj časa soočajo s težavami pri prodaji svojih pridelkov, v letošnjem letu jih tarejo tudi vremenske ujme, je bila na to temo v okviru dogodka, organizirana tudi novinarska konferenca, ki bo pripomogla k temu, da se bo ta problematika slišala tudi širše.

Tudi v KZ Ptuj se z odkupom pridelkov zelenjave okoliških kmetov trudimo, da bi pripomogli k večji samooskrbi in čim krajši verigi preskrbe z zelenjavo. Zavedamo se, da samo z zelenjavo iz lokalnega okolja s kratkimi transportnimi potmi, pridelki ohranjajo svojo naravno  svežino in hranljivost.

Ana Ramšak

Objavljeno dne

Preprečevanje vročinskega stresa pri kravah molznicah

Preprečevanje vročinskega stresa pri kravah molznicah

Že veliko rejcev se zaveda pomena vročinskega stresa za živali v poletnem obdobju. Z naraščanjem poletnih temperatur se zmanjšujejo proizvodni rezultati molznic in nastaja ekonomska škoda. Kravam molznicam najbolj ustreza temperatura med 5° in 15° C. Zaradi segrevanja telesa in nezmožnosti oddajanja toplote se živalim telesna temperatura poviša. Sledijo fiziološki odzivi organizma s padcem ješčnosti, proizvodnosti (manjša količina mleka z manj maščobe, slabši prirasti) in tudi reprodukcijske težave.

Pri temperaturi nad 25°C je že potrebno izvajati ukrepe za blaženje ali preprečevanje vročinskega stresa. Še posebej so prizadete krave z veliko mlečnostjo in tiste v sredini laktacije, saj so zaradi velike proizvodnje najbolj presnovno obremenjene. Pojavijo se tudi poletni mastitisi in povečanje somatskih celic v mleku.

Nadaljuj branje Preprečevanje vročinskega stresa pri kravah molznicah

Objavljeno dne

POGOJI ODKUPA KRMNE PŠENICE PERUTNINA PTUJ 2018

Odkupno mesto:             

  • PP PC Krmila DE Draženci –        VSAK DAN
  • PP PC Krmila DE ZagrebškaDELOVNIK – IZKLJUČNO SUHA
  • PP Agro Maribor                            –DELOVNIK

 

         Sušenje:                           Po ceniku PP d.d.

        Odkupna cena: 140 eur/tono

        Rok plačila:                          20 dni od obračuna

       Min. parametri odkupa:

VLAGA Max. 14 %
HEKTOLITRSKA MASA Min. 68 kg/hl
DELEŽ PRIMESI Max. 2 %

 

Čas prevzema:

                                                        6 00 do 20 00 vsak delovnik

                                                        10 00 do 20 00 ob vikendih

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                                 Direktor:
Branko VALENKO univ. dipl. ing. agr.                                                                 Marjan JANŽEKOVIČ dipl. oec.

 

Objavljeno dne

POGOJI ODKUPA PŠENICE KZ PTUJ 2018-MLIN KOROŠEC

Odkupno mesto:                             MLIN KOROŠEC ZABOVCI

Strošek KZ Ptuj:                                  0,00 eur/kg

Prevzemni kalo:                                             0,5 %

Sušenje:                                                             z vlago od  14,1% – 15,0 %   –  0,014 eur/kg

od  15,1% – 16,0 %   –  0,018 eur/kg

od  16,1% – 17,0 %   –  0,0214 eur/kg

od  17,1% – 18,0 %   –  0,0248 eur/kg

od  18,1% – 19,0 %   –  0,0283 eur/kg

od  19,1% – 20,0 %   –  0,0317 eur/kg

                                                                            (cene so brez DDV)

CENA PŠENICE:

Odkup pšenice kakovostnih razredov:                          PREMIUM, A, B1, B2, C

Cena pšenice:                                               

                                                                       – PREMIUM               175,00 eur/tono

                                                                    –  A    kvaliteta             170,00 eur/tono

                                                                       – B1  kvaliteta             160,00 eur/tono

                                                                       – B2  kvaliteta             145,00 eur/tono         

                                                                       – C  krmna pšenica     135,00 eur/tono         

                                                                        Cene so brez DDV.

Cene so dnevne na dan dobave in se  lahko z novo objavo spremenijo.

UGOTAVLJANJE KVALITETE

Pšenica se uvršča v tri kakovostne razrede in sicer razred PREMIUM, A,B1 in B2 po naslednjih kriterijih: 

PARAMETRI KVALITETE PREMIUM A B1 B2
PROTEINI 15 14 12,5 11,5
SEDIMENTACIJA 50 40 35 30
FN 280 280 250 220
HL 80 78 77 76

 STROŠEK ANALIZE po ceniku Bureau veritas d.o.o.

Do 1.499 kg                                       7,49 eur/vzorec

1.500 kg do 6.300 kg                         5,33 eur/tono

Nad 6.300 kg                                      33,54 eur/vzorec

(cene so brez 22 % DDV)

 

Rok plačila: V 20 dneh po zaključenem obračunu.

 

Krmna pšenica z vlago nad 14 % SE NE PREVZEMA.

Čas odkupa: Odkup od 700-2000 ure, v deževnih dneh oziroma, ko se ne žanje pa po delovnem času mlina oz. po dogovoru.

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                                                                      Direktor:
Branko VALENKO univ. dip.ing. agr.                                                                                                     Marjan JANŽEKOVIČ dipl. oec.
Objavljeno dne

Evropa investira v podeželje

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Naziv aktivnosti

Investicija v izgradnjo kmetijske trgovine, skladišča za kmetijske pridelke, tehnico in ureditev dvorišča iz naslova podukrepa 4.1. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva PRP RS 2014-2020.

Povzetek

Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o. je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 4.1. »Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva«.

V Gorišnici smo imeli dotrajano trgovino z malo prodajnih površin, zato smo se odločili za izgradnjo nove trgovine ter odkupno prevzemnega prostora za kmetijske pridelke s tehnico in skladiščem. Predmet sofinanciranja je odkupno prevzemni prostor za žitarice.

Glavne dejavnosti

Z novogradnjo trgovine in odkupno prevzemnega prostora s tehnico bomo na tej lokaciji zagotovili možnost odkupa kmetijskih pridelkov od naših kooperantov po konkurenčnejših cenah. Poenostavili bomo odkup žitaric, skladiščenje le teh, uredili cestno infrastrukturo pred samo trgovino in skladiščem.

Cilji

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v zadrugi doseženi naslednji cilji:

– izgradnja skladišča za žitarice
– izgradnja nove trgovine z večjimi prodajnimi površinami
– izboljšanje konkurenčnosti same panoge
– posodobitev in povečanje asortimana v ponudbi
– povečanje delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela
– zagotovitev kvalitetnejših storitev našim kooperantom
– približanje odkupnega mesta kmetom

Pričakovani rezultati

– višji prihodek zadrugi
– povečanje prometa v trgovini
– izboljšanje delovnih pogojev
– pridobitev novih strank

Objavljeno dne

PREVZEM OLJNE OGRŠČICE LETINE 2018-GORIŠNICA

Odkupno mesto: KZ Ptuj Lokacija GORIŠNICA

Prevzemni kalo: 2,0 %

Sušenje: Prevzema se samo suha

Predvidena cena: 290,00 eur/tono (cena je informativna) dokončna v avgustu

Rok plačila: 15.09.2018

Kvalitetni pogoji za prevzem oljne ogrščice:

– ogrščica mora biti brez znakov kvarjenja, brez okužbe z insekti
vlaga max.:      9 %
– primesi max.:    4 %

Pomebno:  NE PREVZEMA SE OGRŠČICA Z VEČ KOT 4 % PRIMESMI !!!

V kolikor je dozorevanje neenakomerno ali močno zapleveljen posevek, morajo pridelovalci oljne ogrščice, uporabiti desikante (REGLONE 14, BASTA – 15), cca. 5 dni pred predvideno žetvijo. S tem se lahko znatno zniža tudi vsebnost primesi. Pridelovalci oljne ogrščice, ki so vključeni v program integrirane pridelave, si morajo za uporabo zgoraj navedenih sredstev od kontrolne organizacije pridobiti dovoljenje za uporabo le teh.

Čas prevzema:    Samo po dogovoru z Rudolfom MEŠKOM (041 837 609)

Natančnejše informacije dobite pri področnih vodjih.

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                  Direktor:

Branko Valenko, univ. dipl. ing. agr.                                                               Marjan Janžekovič, dipl. oec.