Objavljeno dne

Pridelovanje ZGODNJEGA krompirja in priprava semen

Krompir je vsakdanja hrana in je praviloma poceni vir kalorij, ki vsebuje beljakovine, različne vitamine in rudninske snovi ter majhno količino maščob.

Jedilno kakovost krompirja določajo njegove notranje lastnosti. To so razkuhavanje, čvrstost, moknatost, vlažnost in struktura (sestava). Tako delimo sorte krompirja  v štiri uporabnostne tipe: A, B ,C in D.

Nadaljuj branje Pridelovanje ZGODNJEGA krompirja in priprava semen

Objavljeno dne

Evropa investira v podeželje

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Naziv aktivnosti

Vključitev v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost.

Investicija v izgradnjo kmetijske trgovine, skladišča za kmetijske pridelke, tehnico in ureditev dvorišča iz naslova podukrepa 4.1. Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva PRP RS 2014-2020.

Povzetek

Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijamo sheme.

Kmetijska zadruga Ptuj z.o.o. je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 4.1. »Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva«.

V Gorišnici smo imeli dotrajano trgovino z malo prodajnih površin, zato smo se odločili za izgradnjo nove trgovine ter odkupno prevzemnega prostora za kmetijske pridelke s tehnico in skladiščem. Predmet sofinanciranja je odkupno prevzemni prostor za žitarice.

Glavne dejavnosti

Naša obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimoproizvode za katere smo prejeli certifikat.

Z novogradnjo trgovine in odkupno prevzemnega prostora s tehnico bomo na tej lokaciji zagotovili možnost odkupa kmetijskih pridelkov od naših kooperantov po konkurenčnejših cenah. Poenostavili bomo odkup žitaric, skladiščenje le teh, uredili cestno infrastrukturo pred samo trgovino in skladiščem.

Cilji

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v zadrugi doseženi naslednji cilji:

– povečanje dodatne vrednosti kmetijskih proizvodov
– večje število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu
– izgradnja skladišča za žitarice
– izgradnja nove trgovine z večjimi prodajnimi površinami
– izboljšanje konkurenčnosti same panoge
– posodobitev in povečanje asortimana v ponudbi
– povečanje delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela
– zagotovitev kvalitetnejših storitev našim kooperantom
– približanje odkupnega mesta kmetom

Pričakovani rezultati

– povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovinskih policah
– doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti
– rast prihodkov od prodaje – višji prihodek zadrugi
– povečanje prometa v trgovini
– izboljšanje delovnih pogojev
– pridobitev novih strank


Spletna stran Evropske komisije
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Spletna stran programa razvoja podeželja
https://www.program-podezelja.si/sl/


 

Objavljeno dne

POGOJI ODKUPA KRMNE PŠENICE PERUTNINA PTUJ 2018

Odkupno mesto:             

  • PP PC Krmila DE Draženci –        VSAK DAN
  • PP PC Krmila DE ZagrebškaDELOVNIK – IZKLJUČNO SUHA
  • PP Agro Maribor                            –DELOVNIK

 

         Sušenje:                           Po ceniku PP d.d.

        Odkupna cena: 140 eur/tono

        Rok plačila:                          20 dni od obračuna

       Min. parametri odkupa:

VLAGA Max. 14 %
HEKTOLITRSKA MASA Min. 68 kg/hl
DELEŽ PRIMESI Max. 2 %

 

Čas prevzema:

                                                        6 00 do 20 00 vsak delovnik

                                                        10 00 do 20 00 ob vikendih

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                                 Direktor:
Branko VALENKO univ. dipl. ing. agr.                                                                 Marjan JANŽEKOVIČ dipl. oec.

 

Objavljeno dne

POGOJI ODKUPA PŠENICE KZ PTUJ 2018-MLIN KOROŠEC

Odkupno mesto:                             MLIN KOROŠEC ZABOVCI

Strošek KZ Ptuj:                                  0,00 eur/kg

Prevzemni kalo:                                             0,5 %

Sušenje:                                                             z vlago od  14,1% – 15,0 %   –  0,014 eur/kg

od  15,1% – 16,0 %   –  0,018 eur/kg

od  16,1% – 17,0 %   –  0,0214 eur/kg

od  17,1% – 18,0 %   –  0,0248 eur/kg

od  18,1% – 19,0 %   –  0,0283 eur/kg

od  19,1% – 20,0 %   –  0,0317 eur/kg

                                                                            (cene so brez DDV)

CENA PŠENICE:

Odkup pšenice kakovostnih razredov:                          PREMIUM, A, B1, B2, C

Cena pšenice:                                               

                                                                       – PREMIUM               175,00 eur/tono

                                                                    –  A    kvaliteta             170,00 eur/tono

                                                                       – B1  kvaliteta             160,00 eur/tono

                                                                       – B2  kvaliteta             145,00 eur/tono         

                                                                       – C  krmna pšenica     135,00 eur/tono         

                                                                        Cene so brez DDV.

Cene so dnevne na dan dobave in se  lahko z novo objavo spremenijo.

UGOTAVLJANJE KVALITETE

Pšenica se uvršča v tri kakovostne razrede in sicer razred PREMIUM, A,B1 in B2 po naslednjih kriterijih: 

PARAMETRI KVALITETE PREMIUM A B1 B2
PROTEINI 15 14 12,5 11,5
SEDIMENTACIJA 50 40 35 30
FN 280 280 250 220
HL 80 78 77 76

 STROŠEK ANALIZE po ceniku Bureau veritas d.o.o.

Do 1.499 kg                                       7,49 eur/vzorec

1.500 kg do 6.300 kg                         5,33 eur/tono

Nad 6.300 kg                                      33,54 eur/vzorec

(cene so brez 22 % DDV)

 

Rok plačila: V 20 dneh po zaključenem obračunu.

 

Krmna pšenica z vlago nad 14 % SE NE PREVZEMA.

Čas odkupa: Odkup od 700-2000 ure, v deževnih dneh oziroma, ko se ne žanje pa po delovnem času mlina oz. po dogovoru.

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                                                                      Direktor:
Branko VALENKO univ. dip.ing. agr.                                                                                                     Marjan JANŽEKOVIČ dipl. oec.
Objavljeno dne

PREVZEM OLJNE OGRŠČICE LETINE 2018-GORIŠNICA

Odkupno mesto: KZ Ptuj Lokacija GORIŠNICA

Prevzemni kalo: 2,0 %

Sušenje: Prevzema se samo suha

Predvidena cena: 290,00 eur/tono (cena je informativna) dokončna v avgustu

Rok plačila: 15.09.2018

Kvalitetni pogoji za prevzem oljne ogrščice:

– ogrščica mora biti brez znakov kvarjenja, brez okužbe z insekti
vlaga max.:      9 %
– primesi max.:    4 %

Pomebno:  NE PREVZEMA SE OGRŠČICA Z VEČ KOT 4 % PRIMESMI !!!

V kolikor je dozorevanje neenakomerno ali močno zapleveljen posevek, morajo pridelovalci oljne ogrščice, uporabiti desikante (REGLONE 14, BASTA – 15), cca. 5 dni pred predvideno žetvijo. S tem se lahko znatno zniža tudi vsebnost primesi. Pridelovalci oljne ogrščice, ki so vključeni v program integrirane pridelave, si morajo za uporabo zgoraj navedenih sredstev od kontrolne organizacije pridobiti dovoljenje za uporabo le teh.

Čas prevzema:    Samo po dogovoru z Rudolfom MEŠKOM (041 837 609)

Natančnejše informacije dobite pri področnih vodjih.

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                  Direktor:

Branko Valenko, univ. dipl. ing. agr.                                                               Marjan Janžekovič, dipl. oec.

Objavljeno dne

POGOJI ODKUPA JEČMENA LETINE 2018-GORIŠNICA

Odkupno mesto: ODKUPNO PRODAJNI CENTER GORIŠNICA

Odkupna cena: 130 eur/t      (pri hektolitrski masi večji od 63 kg/hl)                                  

                            125 eur/t       (pri hektolitrski masi manjši od 63kg/hl)

Sušenje: VLAGA max. 13 % (ječmen mora biti suh)

 

Rok plačila: 30 dni od obračuna.

 

Min. parametri odkupa:

VLAGA Max. 14 %
HEKTOLITRSKA MASA Min. 60 kg/hl
DELEŽ PRIMESI Max. 2%
PREVZEMNI KALO 1 %

 

Organoleptične lastnosti:

Zrnje ječmena mora biti zrelo, značilnega vonja in videza, brez znakov kvarjenja. Ne sme biti okuženo z žitnimi bolezni in škodljivci.

Vse dodatne informacije lahko dobite v naših poslovalnicah, pri področnih vodjih ali nas pokličite ali obiščite na sedežu KZ Ptuj, Miklošičeva u. 12, Ptuj.

 

Prevzem:

  • Od 20.06.2018 od 8.00 do 18.00

 

Vodja komercialno proizvodnega sektorja:                                                Direktor:

Branko Valenko, univ. dipl. ing. agr.                                                            Marjan Janžekovič, dipl. oec.