Objavljeno dne

Povezani v skupino pridelovalcev smo lahko uspešnejši

Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo javni razpis za podukrep 9.1: »Podpora za ustanavljanje skupin (SP) in organizacij proizvajalcev (OP) v kmetijskem in gozdarskem sektorju«. S tem želi ministrstvo s finančnimi sredstvi pospešiti povezovanje kmetijskih proizvajalcev v SP/OP, s čemer bi se povečala organizirana prodaja in skupno trženje pridelkov ter tako izboljšal položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano. V danih tržnih razmerah se namreč vedno močneje kaže potreba po združevanju in sodelovanju pridelovalcev oz. ponudnikov kmetijskih pridelkov.

V omenjenem javnem razpisu je na voljo 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Na razpis se lahko prijavijo na novo ustanovljene SP in OP, ki imajo pomemben tržni delež ter jim je kmetijsko ministrstvo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev podelilo status SP ali OP.

OP je možno ustanoviti v 5 kmetijskih sektorjih, SP pa v 12 sektorjih, med njimi v sektorju »KRUŠNA PŠENICA« ter v sektorju »BUČNO OLJE«.

V KZ Ptuj po preučitvi razpisa in z njim povezanih pravilnikov ocenjujemo, da je na našem območju sedaj dobra priložnost za povezovanje zainteresiranih v SP za sektor BUČNO OLJE, pri čemer bi za pridobitev statusa morala skupina imeti najmanj 30 članov, ki skupno pridelujejo buče za namen pridelave bučnega olja na najmanj 100 ha kmetijskih površin, ter izpolnjevati ostale predpisane pogoje. Pridelovalci bi se z včlanitvijo v SP tesneje povezali, lažje bi prilagajali obseg proizvodnje zahtevam trga, združili bi nabavo repromateriala ter povečali tržno usmerjenost in prodajo pridelka.

Da bi SP pokrila stroške ustanovitve ter po prejemu statusa lažje zaživela, si lahko s prijavo na omenjeni razpis pridobi finančno podporo v prvih petih letih delovanja. Vloga na javni razpis, ki bo popolna in bo izpolnjevala razpisne pogoje, se bo ocenila in točkovala na podlagi predpisanih meril. Med vlogami, ki bodo dosegle vstopni prag 30 odstotkov možnega števila točk,  bodo izbrane tiste, ki bodo dosegle višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev. Najvišje število točk pri ocenjevanju ekonomskega vidika za sektor bučno olje je možno doseči, če ima SP najmanj 50 članov, ki pridelujejo buče za bučno olje na najmanj 200 ha kmetijskih površin. Dejanski izplačani znesek podpore bo določen glede na realizirano vrednost tržne proizvodnje SP.

Seveda pa glavni motiv ustanavljanja SP nikakor ne sme biti (samo) pridobitev nepovratnih sredstev za njeno delovanje, ampak organiziranje, katerega namen je dolgoročni skupni nastop na trgu.

Uredniški odbor