Objavljeno dne

Odkup starejših bikov

V skladu z uveljavljeno prakso, ki velja že več kot 30 let, v Sloveniji tržimo govedo pod oznako mlada govedina in govedina (v to kategorijo uvrščamo meso starejših govedi). Mlada govedina gre v večjem delu na police kot sveže meso, stara govedina pa v večjem delu v predelavo kot surovina za izdelke, saj je kot sveže meso tržno bistveno manj prodajljiva.

Zaradi specifičnosti pogojev prireje in potrebe po prilagajanju zahtevam trga rejci težko dosežejo zahtevano težo govedi v 24 mesecih. Kot posledica se je z leti uveljavila splošna praksa, da v kategorijo mlado govedo uvrščamo tudi bike B starosti od 24 do 30 mesecev, čeprav ta kategorija po pravilniku sodi v kategorijo govedina.

Na ta način smo dosegli predvsem :

  1. Rejci lažje vzredijo goved do pričakovane teže, saj je čas vzreje daljši zaradi pogojev prireje v Sloveniji.
  2. Višja teža govedi ob zakolu ustreza tako rejcem kot potrošnikom, saj gre splošni svetovni trend v smer višje klavne teže govedi.
  3. Na ta način se goved lahko pita bistveno manj intenzivno, kar je cilj celotne človeške populacije in ne samo rejcev.
  4. Rejci lahko uporabijo večji delež lastne pašne krme in v manjšem deležu krmo dokupujejo in nenazadnje s tem zmanjšajo tudi vpliv na okolje.
  5. Rejcem omogočimo boljši donos in s tem možnost povečevanja črede.
  6. Splošno uveljavljena praksa je pokazala, da je meso bikov, starih od 24 do 30 mesecev, vsaj enako kvalitetno kot meso bikov starih do 24 mesecev.
  7. In nenazadnje – po ZKP (Zdravi kmečki pameti) je takšno meso bolj naravno, bolj zdravo in za potrošnika vsekakor kvalitetnejše.

Ob rednih pregledih s strani Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bilo

letos v pomladnih mesecih ugotovljeno, da uveljavljena dolgoletna praksa ni v skladu z več kot 30 let starim veljavnim Pravilnikom o kakovosti mesa klavne živine in divjadi. Ker gre za nacionalni pravilnik, smo pričakovali popravek, pri čemer pa v ničemer ne spreminjamo Evropskih klasifikacij govedi z oznakami A in B. Razumno je bilo pričakovati, da se bo poskušalo pravilnik uskladiti z razmerami in trendom na trgu, ne pa da zahtevajo od rejcev, da se prilagodijo popolnoma neživljenjskim pravilom.

Od meseca junija 2019 do konca meseca oktobra so z Ministrstvom za kmetijstvo potekala pogajanja o   spremembi pravilnika, pri čemer se vsi deležniki v verigi- rejci, predelovalci, trgovci in potrošniki strinjajo, da je sprememba neživljenjskega pravilnika edina možna pot.

Ob koncu meseca oktobra je bil končno dosežen dogovor s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Spremembe pravilnika so objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije št.67/8.11.2019/stran 8003.

Spremembe pravilnika o kakovosti mesa klavne živine in divjadi nam  končno omogočajo odkup govedi nad 24 mesecev .

Roman Belšak

Delite z ostalimi