Objavljeno dne

Novosti sprejemnega zakona o kmetijstvu

V uradnem listu RS št.22/2018 z dne 4.4.2018 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E), kateri je bil sprejet marca 2018.

Bistvene spremembe oz. novosti zakona so:

 • Zakon odpravlja nepoštene poslovne prakse v verigi preskrbe s hrano.
 • Uvaja pisnost pogodb nad 15.000 EUR letne prodaje ter določa obvezne sestavine pogodb.
 • Navaja 23 nedovoljenih ravnanj zapisanih v 61.f členu (ta člen se ne uporablja za razmerja med zadrugo in njenimi člani).
 • Začasno in občasno delo v kmetijstvu (določene so časovne omejitve opravljanja dela kakor tudi najnižja urna postavka).

Pomemben del sprememb je 61. g člen, ki govori o  pisnosti pogodb.

1) Pogodbe v verigi preskrbe s hrano morajo biti sklenjene v pisni obliki in pred dobavo blaga ter vsebovati naslednje obvezne sestavine:

 1. okvirna vrednost prometa in okvirni cenik blaga;
 2. okvirna količino blaga in okvirni časovni razpored dobave blaga, če gre za blago iz prve alineje tretjega odstavka 61.b člena tega zakona (sveže sadje in zelenjava iz Priloge I Uredbe 1308/2013/EU, vključno s krompirjem);
 3. trajanje pogodbe, ki se lahko sklene za določen ali nedoločen čas z določili o odpovedi;
 4. podrobnosti o plačilnih rokih in postopkih;
 5. načine dobave blaga;
 6. pravila, ki se uporabljajo za spremembo cene blaga in
 7. pravila, ki se uporabijo v primeru višje sile.

2) Pisne pogodbe niso obvezne, če vrednost prometa med dvema subjektoma v posameznem koledarskem letu ne preseže 15.000 €, za ta del pa morajo biti izdane dobavnice ali odkupni blok.

3) Za pogodbe iz 58.a člena (pogodbena razmerja v sektorju mleka in mlečnih izdelkov) tega zakona se ta člen ne uporablja.

Določbe tega člena se začnejo uporabljati 1. januarja 2019, razen za pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo tega zakona in še veljajo, vendar najdlje do konca leta 2019.

Nadzor nad izvajanjem 61.f  (nedovoljena ravnanja) in 61.g člena (pisnost pogodb) tega zakona opravlja Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, odloča pa tudi kot prekrškovni organ o prekrških zaradi kršitve 61.f člena tega zakona. Nadzorni in prekrškovni postopek se vodi na podlagi uporabe določb zakona, ki ureja preprečevanje omejevanja konkurence. Ministrstvo in Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence skleneta pogodbo o financiranju nadzora nad izvajanjem 61.f in 61.g člena tega zakona. V pogodbi se natančneje določijo medsebojne pravice, obveznosti, roki in način plačila.

Uredniški odbor